Uitspraken

GEPUBLICEERDE UITSPRAKEN

Een aantal aantal uitspraken betreffende procedures waarin Rechtspraktijk Schnitker is opgetreden zijn gepubliceerd. De meest zijn in te zien op rechtspraak.nl. Zie voor rechterlijke uitspraken: www.jure.nlwww.rechtspraak.nl of  www.raadvanstate.nl

Raad van State

Inhoudsindicatie: 

Bij besluit van 21 maart 2016 heeft het college van B&W Utrecht het verzoek van [appellant] om handhavend op te treden jegens Modelvliegclub Midden-Nederland afgewezen. Onderschrijding 20 m-grens om te kunnen starten en landen niet vastgelegd in voorschriften omgevingsvergunning. Gebruik van een beveiligingscamera voor verzamelen van bewijs.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2018:1254

Raad van State

Inhoudsindicatie: 

Uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek om het treffen van een voorlopige voorziening afgewezen.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2018:1254

Rechtbank Gelderland

Inhoudsindicatie: 

 burgemeester van Renkum is gevraagd om drie verklaringen van geen bezwaar op grond van de Regeling burgerluchthavens. Aanvragen zijn ingediend om met een paramotor te kunnen opstijgen vanaf drie terreinen in het uiterwaardengebied bij Oosterbeek. De burgemeester stelt dat hij niet bevoegd is om de verklaringen van geen bezwaar af te geven. Hij is van mening dat de aanvragen zien op terreinen die niet zijn aan te merken als een luchthaven. Artikel 1.1, eerste lid, van de Wet luchtvaart definieert een luchthaven als een terrein geheel of gedeeltelijk bestemd voor het opstijgen en het landen van luchtvaartuigen. De rechtbank is van oordeel dat voor de vraag of een terrein is bestemd voor het opstijgen en het landen met een paramotor bepalend is of het terrein daarvoor feitelijk geschikt is. Dat is hier het geval. De burgemeester heeft zich daarom ten onrechte niet bevoegd geacht om op de aanvragen te beslissen.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:352

Rechtbank Gelderland

Inhoudsindicatie:

De burgemeester van de gemeente Lingewaal is gevraagd om een verklaring van geen bezwaar voor het opstijgen met een paramotor vanaf een terrein in deze gemeente. De burgemeester heeft deze aanvraag afgewezen. De burgemeester zegt dat de openbare orde en veiligheid zich verzetten tegen het verstrekken van de verklaring. Naar het oordeel van de rechtbank heeft de burgemeester in redelijkheid de gevraagde verklaring van geen bezwaar kunnen weigeren. De burgemeester heeft overwogen dat de veiligheid in het geding is. Want het terrein waarop de aanvraag ziet grenst aan een terrein waarvoor een luchthavenregeling geldt. De burgemeester heeft ook overwogen dat de openbare orde in het geding is, omdat sprake is van overlast en hinder. Dit heeft de burgemeester onvoldoende onderzocht. Deze omstandigheid leidt niet tot vernietiging van het bestreden besluit. Dat de veiligheid in het geding komt bij verstrekking van de verklaring van geen bezwaar kan het bestreden besluit zelfstandig dragen.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBGEL:2018:338

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Inhoudsindicatie: 

De rechtbank komt in haar uitspraak van 15 maart 2016 tot de beslissing dat artikel 7 van de Beleidsregels wederom de toets aan artikel 3:4, tweede lid van de Awb (vereiste van een redelijke belangenafweging) niet kan doorstaan verklaart het beroep van Erik Chute Store gegrond. Het besluit van het college van GS wordt daarom vernietigd. De rechtbank komt tot het oordeel dat het door Erik Chute Store bestreden besluit geen stand houdt, omdat ook dat is gebaseerd op het gewijzigde beleid, waarvan de rechtbank eerder heeft geoordeeld dat dat onredelijk is. Het college van GS zal opnieuw een besluit moeten nemen met inachtneming van deze uitspraak. De rechtbank geeft GS in overweging om daarbij het beleid buiten toepassing te laten en een afweging te maken op basis van individuele belangen. Zie: http://www.knvvl.nl/download/getFile/9399

Arbitragecommissie ISR

Inhoudsindicatie: 

Arbitragecommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) heeft op 13 januari 2016 uitspraak gedaan in een geschil tussen een zweefvlieger en de Commissie Sportzaken Zweefvliegen van de KNVvL (CSZ) inzake de weigering van de CSZ om een recordaanvraag toe te wijzen. Zie voor het vonnis: http://www.knvvl.nl/download/getFile/8405

Raad van State

Inhoudsindicatie: 

De voorzieningenrechter deelt voorshands het oordeel van de rechtbank Midden Nederland, dat bij gebreke van een nadere onderbouwing, het hiervoor vermelde standpunt van [verzoekster], dat specifiek haar soort koeien anders reageert op modelvliegen en zij daardoor zichzelf en elkaar verwonden, alsmede daardoor overige schade veroorzaken, onvoldoende is onderbouwd. Uitspraak van 12 juni 2015, 201503781/2/A1. Zie link naar de uitspraak: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken-in-uitspraken/tekst-uitspraak.html?id=84100&summary_only=&q=

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Inhoudsindicatie: 

De rechtbank komt in haar uitspraak van 21 april 2015 tot de beslissing dat artikel 7 van de Beleidsregels wederom de toets aan artikel 3:4, tweede lid van de Awb (vereiste van een redelijke belangenafweging) niet kan doorstaan verklaart het beroep van Paramotorschool Holland gegrond. Het besluit van het college van GS wordt daarom vernietigd. Het college zal met inachtneming van deze uitspraak haar  beleid opnieuw moeten heroverwegen en zal op basis daarvan een nieuw besluit op bezwaar moeten nemen. http://www.paramotorweb.nl/docs/2015/04052015071004.pdf 

Rechtbank Midden-Nederland

Inhoudsindicatie:

In haar uitspraak van 16 april 2015 heeft de rechtbank Midden-Nederland (Utrecht) beslist dat de door de gemeente Utrecht aan de modelvliegclub Midden-Nederland verleende omgevingsvergunning om te mogen modelvliegen op een terrein aan de Ringkade in de polder Rijnenburg wordt vernietigd, maar dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand blijven. Dit houdt in dat gehandeld mag worden als ware het besluit niet vernietigd. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2015:2946

Raad van State

Inhoudsindicatie: 

Het gebruik van een perceel als landingsplaats in Rhoon is volgens een omwonende in strijd met het bestemmingsplan. De Afdeling bestuursrechtspraak bevestigt hetgeen de rechtbank Rotterdam al heeft uitgesproken: dat het parachutespringen niet kan worden aangemerkt als een gemotoriseerde recreatieve activiteit en dat het parachutespringen moet worden aangemerkt als extensieve dagrecreatie. Beroep ongegrond. ECLI:NL:RVS:2015:824; zaaknummer 201405568/1/A4

Raad van State

Inhoudsindicatie: 

De burgemeester van Midden-Delfland is tegen een vijftiental TUG-ontheffingen in hoger beroep gekomen bij de Afdeling bestuursrechtspraak. Hij vindt dat het uitgangspunt hoort te zijn dat stijgen en landen op een vliegveld gebeurt. De Afdeling bestuursrechtspraak overwoog dat geen grond bestaat voor het oordeel dat een generieke TUG-ontheffing zich niet met het bepaalde in de Wet luchtvaart en de regeling laat verenigen. Hetgeen de burgemeester heeft aangevoerd biedt daarvoor onvoldoende grondslag. Ook het door de burgemeester aangevoerde argument dat de TUG-ontheffingen zijn verleend in strijd met het in de gemeente Midden-Delfland geldende bestemmingsplan, treft geen doel. Beroep ongegrond. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2015:725

Rechtbank Zeeland-West-Brabant

Inhoudsindicatie: 

De Rechtbank verklaart het beroep van Erik Chute Store gegrond en vernietigt het bestreden besluit voor zover daarbij (1) het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland heeft geweigerd de TUG-ontheffing te verlenen en (2) het college bij de gedeeltelijke verlening van de TUG-ontheffing voorschriften heeft opgenomen inzake de landing van de gemotoriseerde schermvliegtuigen. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZWB:2014:8878

Rechtbank Midden-Nederland

Inhoudsindicatie:

Intrekking besluit dat voor onbepaalde tijd is verleend, intrekking geluidsdocument dat voor onbepaalde tijd is verleend. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2013:6260

Raad van State

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 27 februari 2013 heeft de raad het bestemmingsplan "Windturbines Kloosterlanden" vastgesteld. Het beroep van Luchthaven Teuge is ongegrond. http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2013:1304

Rechtbank Limburg

Inhoudsindicatie:

Vonnis inzake cocaïnehandel Weerter Jeugdbende

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBLIM:2013:BY9308

Raad van State

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 17 februari 2010 heeft het college aan Evelop Ontwikkeling B.V. (thans: Windpark Ecofactorij B.V.) vrijstelling en bouwvergunning verleend voor het oprichten van vijf windturbines met trafo/overdrachtspunt op en nabij bedrijventerrein Ecofactorij op de percelen kadastraal bekend gemeente Apeldoorn, sectie F, nummers 9406, 10082, 9696, 10173 en 20223 en sectie M, nummers 4835 en 4836 (alle gedeeltelijk).

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2011:BU7930

Rechtbank Zutphen

Inhoudsindicatie:

Het beroep tegen de bouwvergunning en vrijstelling voor bouw van een windmolenpark bij het bedrijventerrein Ecofactorij in Apeldoorn is gegrond verklaard in verband met een ontoereikende motivering op het gebied van de luchtvaartverkeersveiligheid. De rechtbank vernietigt het bestreden besluit.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBZUT:2011:BQ5029

Gerechtshof Arnhem

Inhoudsindicatie:

Uitleg van het begrip 'verstoren' als bedoeld in artikel van de 11 Flora- en Faunawet. Vrijspraak overtreding artikel 11 Flora-en Faunawet. Verder uitleg van het begrip 'verstorend effect' als bedoeld in artikel 19d Natuurbeschermingswet. Vrijspraak overtreding artikel 10d Natuurbeschermingswet.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARN:2012:BW7281

Rechtbank Arnhem

Inhoudsindicatie:

Ontvankelijkheid gefailleerde stichting; komt stichting het recht toe hoger beroep in te stellen, of is dit recht voorbehouden aan de curator?

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARN:2011:BU3632

Gerechtshof Arnhem

Inhoudsindicatie:

Kort geding. Geen (spoedeisend) belang bij gevorderde voorziening om twee bestuursleden van SNZT, op grond van gesteld bindend voordrachtsrecht, te vervangen.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHARN:2012:BW0210

Rechtbank Arnhem

Inhoudsindicatie:

Vraag of het bestuur van Stichting Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet (gedaagde sub 1) rechtsgeldig tot stand is gekomen. Voorzieningenrechter beantwoordt die vraag bevestigend.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBARN:2011:BR4764

Rechtbank 's-Hertogenbosch

Inhoudsindicatie:

Verlening van een ontheffing, door de minister van Defensie en de staatssecretaris van Infrastructuur en milieu, van het bepaalde in artikel 33, eerste lid, aanhef en onder a, van de Luchtvaartwet ten behoeve van het burgermedegebruik van het militair luchtvaartterrein Eindhoven (Eindhoven Airport, voorheen vliegveld Welschap) voor de jaren 2010 en 2011. In de ontheffing is geen eenderderegeling opgenomen, zoals deze in het verleden wel gold. Deze regeling hield in dat op dagen in het weekend en op algemeen erkende feestdagen het aantal vliegtuigbewegingen niet hoger mocht zijn dan een derde gedeelte van het gemiddelde aantal van deze bewegingen op de overige dagen van de week. De rechtbank heeft  heeft de rechtbank verweerders in de gelegenheid gesteld om het gebrek in de besluitvorming te herstellen.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBSHE:2011:BV6603

Raad van State

Inhoudsindicatie:

Bij besluit van 18 februari 2003, kenmerk 884406, heeft verweerder krachtens de Wet milieubeheer aan de naamloze vennootschap "Eindhoven Airport N.V." een revisievergunning als geregeld in artikel 8.4, eerste lid, van deze wet verleend voor een luchthavengebouw met platform op het perceel Luchthavenweg 25 te Eindhoven, kadastraal bekend gemeente Eindhoven, sectie G, nummers 209 tot en met 218, 389, 390, 396, 397, 400, 428 (gedeeltelijk), 456 (gedeeltelijk) en 4196 tot en met 4198. Dit besluit is op 3 maart 2003 ter inzage gelegd.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2004:AP1073
© R.M. Schnitker 2018